Coronacrisis

In de lijn van de richtlijnen van het RIVM en overheid heeft de kerkenraad het volgende besloten:

• Inmiddels is het weer mogelijk om, na eenmalige aanmelding vooraf, elke zondag een kerkdienst bij te wonen. Indien u zich nog niet heeft aangemeld, kunt u dit nog steeds doen via de pagina ‘Enquête hervatting gebruik kerkgebouw’.

Mededeling met betrekking tot het zingen in de kerkdiensten

De PKN heeft de regels voor het houden van kerkdiensten deze week wat bijgesteld. Ook kwam er een rekentool beschikbaar (eerstehulpbijventilatie.nl) gekoppeld aan het rapport ‘Zingen in de kerk’. Daaruit blijkt dat er gezien de grootte van onze kerk en het aantal aanwezige mensen gedempt gezongen kan worden.

Daarbij is de totale tijdsduur van het zingen per dienst belangrijk en ook dat er voldoende geventileerd kan worden.

De kerkenraad heeft daarom besloten om met ingang van a.s. zondag D.V. gedempt te zingen en dan in totaal drie psalmverzen per dienst.

Eén psalmvers na votum en groet, één psalmvers voor de preek en één na het dankgebed aan het einde van de dienst.

Tijdens de diensten staan de buitendeuren open (was al zo) en als de mensen het kerkgebouw verlaten hebben wordt het gebouw nog een half uur geventileerd volgens voorschrift.

Mocht u iemand kennen die geen computer heeft, wilt u dit bericht dan mondeling doorgeven?

• Collecte: we doen een beroep op u om uw gaven via de bank te doen. Wilt u (in geval van een collecte die voor een ander doel bestemd is) het doel aangeven?

Bankrek.nr. College van kerkrentmeesters: NL88RABO0326001212

Bankrek.nr. Diaconie: NL83RABO0326000526.

• Alle overige kerkelijke activiteiten worden stopgezet tot nader order.

• De huisbezoeken door ouderlingen en predikant zijn opgeschort. Alleen in zeer dringende situaties en in onderling overleg is uiteraard contact mogelijk. Schroomt u niet om contact te leggen met de pastorie in situaties die pastorale zorg behoeven.

• Vanaf woensdag 25 maart wordt er tweewekelijks om 19.30 uur een gebedsmoment onder leiding van de predikant en ambtsdragers vanuit de kerk uitgezonden. Voorlopig zal op woensdag 1 juli het laatste gebedsmoment plaatsvinden.

Alle wijzigingen die mogelijk nog volgen, vindt u op www.hervormdhedel.nl en hoort u als kanselafkondiging tijdens de erediensten.

Voor vragen en/of reacties kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad, ouderling P. Dogterom.

Email: Peter.dogterom@qps.com