Veilige kerk / vertrouwenspersonen

Onze gemeente moet een veilige plaats zijn voor iedereen. Gelukkig ervaren de meeste mensen dat ook zo. Maar soms is die veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook in de gemeente kan ongewenst gedrag en seksueel misbruik voorkomen. Iemand kan zowel verbaal als non-verbaal of fysiek over jouw seksuele of intieme grenzen heengaan. Die persoon kan dit opzettelijk doen of hij of zij is het zich niet bewust. Soms is het ongewenste gedrag overduidelijk en soms heel subtiel. Bijvoorbeeld opmerkingen die over grenzen gaan, een te nadrukkelijke aanraking, seksuele handelingen of sexting. Door dit gedrag wordt iemands vertrouwen geschonden of een persoonlijke grens overgegaan.

Door wie?

Je kunt ongewenst gedrag of intimiteiten ervaren in kerkelijke relaties, bijvoorbeeld van een predikant, kerkenraadslid, jeugdwerker of iemand anders die je in de gemeente hebt ontmoet. Je bent welkom hierover in vertrouwen te praten.

Hulp of melding

Als u of jij iets dergelijks binnen onze kerkelijke gemeente hebt meegemaakt, willen we je de mogelijkheid bieden om dat te melden. Uit de onderstaande mogelijkheden kun je zelf kiezen met wie je hierover in vertrouwen wilt praten:

· met een predikant of ouderling van je gemeente (zie contactgegevens elders op de website);

· met een interne vertrouwenspersoon;

Binnen onze gemeente zijn Jan Mans en Agnes Vis aangesteld als interne vertrouwenspersonen. Zij hebben hiervoor een training gevolgd en zullen handelen volgens de instructie die is opgesteld door veiligekerk.nl. De vertrouwenspersonen zijn als volgt te bereiken:

· Jan Mans: 06-12368523

· Agnes Vis: 06-46505222

· met een externe vertrouwenspersoon van het SMPR. Het SMPR staat voor ‘Seksueel Misbruik Pastorale Relaties en gezags-relaties’ en is een landelijk meldpunt met professionele vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen zullen jou en onze gemeente niet persoonlijk kennen. Je kunt hen bereiken via tel. 030-3038590 of info@smpr.nl. Of kijk op de website www.smpr.nl.

Taken van de interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersonen hebben een preventieve taak door aandacht te hebben voor signalen van seksueel misbruik in kerkelijke relaties en het bespreekbaar maken van (preventie van) seksueel misbruik en ongewenst gedrag binnen de kerk.

Daarnaast verzorgen de interne vertrouwenspersonen de eerste opvang bij meldingen die betrekking hebben op seksueel misbruik binnen kerkelijke relaties. Met eerste opvang wordt bedoeld het bieden van een luisterend oor en het adviseren van de melder over het nemen dan wel afzien van verdere stappen.

De interne vertrouwenspersoon vormt zich een beeld van de inhoud van de melding en kan de melder adviseren over vervolgstappen. De vertrouwenspersoon kan desgewenst de melder in het vervolgtraject bijstaan. De interne vertrouwenspersoon is dat niet verplicht. De taak van de interne vertrouwenspersoon ligt niet op het gebied van pastoraat, hulpverlening, rechtsbijstand of arbitrage. De interne vertrouwenspersoon doet niets zonder de melder hiervan op de hoogte te brengen. De interne vertrouwenspersoon kan wel (anoniem) advies vragen aan de externe vertrouwenspersoon.