Kerkenraad

Predikant: Ds. G. van Wijk
Ouderlingen: W. de Graaff
P. Dogterom (scriba)
J. Mans
H. van den Bogert
Ouderlingen-kerkrentmeester: D. Quik
A.A. van Driel
C. Booij
Diakenen: A.G. Grandia
C. Kant
A. Quivooij
D. van Genderen

Taken
De taak van de ouderlingen omvat vooral de medeverantwoordelijkheid voor en het toezicht op de bediening van het Woord en de sacramenten. Tevens hebben zij een aandeel in de herderlijke zorg (huisbezoek) en het opzicht over de gemeente.

De taak van de diakenen omvat vooral de dienst van barmhartigheid tegenover de naaste die in nood verkeert, zowel binnen als buiten de gemeente. Hierbij kan gedacht worden aan dienstbetoon, verlenen van bijstand (financiƫle steun aan personen of instellingen op diaconaal terrein) en medewerking aan het maatschappelijk welzijn (o.a. ouderenwerk).

De (ouderling-)kerkrentmeesters dragen zorg voor de vermogensrechtelijke taken van de kerkenraad. Hieronder valt ondermeer het beheer van de goederen (kerk, gebouwen en land dat eigendom is van de gemeente), de zorg voor de jaarrekening en de begroting van de gemeente, de zorg voor de geldwerving en het beheer van registers en archief.

De kerkenraad vergadert ongeveer acht tot tien keer per jaar.