College kerkrentmeesters

De taak van de kerkvoogdij is het zorgen voor de ‘stoffelijke’ belangen van de gemeente. In de praktijk betekent dit dat de kerkvoogdij zorg draagt voor het beheer van de kerkelijke gebouwen (kerk, pastorie en verenigingsgebouw Rehoboth) en alle grond die eigendom van de kerkelijke gemeente is. Tevens verzorgt de kerkvoogdij het traktement van de predikant en alle overige kosten die verbonden zijn aan het gemeentewerk.

Hoe komt de kerkvoogdij aan de benodigde financiële middelen? Dat gebeurt grotendeels uit de gaven die door de gemeenteleden bijeen worden gebracht. Elke zondagse eredienst wordt er gecollecteerd. De eerste van de twee collectes is voor de kerk bestemd. Elke laatste zondag van de maand is er een extra deurcollecte voor de kerk.

Heel belangrijk voor de inkomsten is de ‘vrijwillige bijdrage’ die eenmaal per jaar wordt gevraagd aan de gemeenteleden van 18 jaar en ouder. Hiervoor wordt omstreeks september/oktober een acceptgirokaart aangeboden.

Verdere bronnen van inkomsten zijn:

– jaarlijkse activiteitendag
– het verjaardagsfonds
– pacht van grond
– rente van spaartegoeden
– eventuele legaten/bijzondere giften/erfenissen
– opbrengst uit verhuur van gebouw ‘Rehoboth’

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de inzameling en besteding van de kerkvoogdij-gelden. Zij wordt hierbij ondersteund door een ‘commissie van bijstand’. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie personen. Conform de kerkordelijke bepalingen zijn zij ouderling-kerkrentmeester en maken dus ook deel uit van de kerkenraad.

IBAN-nummer: NL88RABO0326001212 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Hedel.